نماد آزادی‌ فلورانس‌ شاهكاری‌ برای‌ تمام‌ قرون‌

اندازه‌گیری‌های‌ مجسمه‌ داوود میكل‌آنژ نشان‌ می‌دهد كه‌ تمام‌ بخش‌های‌ گوناگون‌ مجسمه‌ در ابعاد طبیعی‌ آن‌ خلق‌ شده‌اند. ترس‌، ستیزه‌جویی‌ و نگرانی‌ در صورت‌ داوود كاملا نمایان‌ است‌.