جلای‌ بازیافته‌ داوود

مجسمه‌ داوود كه‌ مظهر زیبایی‌ مردانه‌ در هنر غرب‌ شناخته‌ شده‌، ۶ تن‌ وزن‌ دارد و ارتفاعش‌ ۵متر است‌.میكل‌ آنژ مجسمه‌ داوود را در سال‌ ۱۵۰۱ به‌ سفارش‌ اتحادیه‌ تاجران‌ پشم‌ فلورانس‌ و از یك‌ قطعه‌ مرمر یك‌ پارچه‌ ساخت‌.