خودنگاره‌ میكل‌آنژ

متخصصین‌ تاریخ‌ هنر بر این‌ عقیده‌اند كه‌ میكل‌آنژ تصویر خود را بر روی‌ پوست‌ بار تالمیوی‌ مقدس‌ در «روز داوری‌» و همچنین‌ روی‌ سر نیكودموس‌ در پیتا كشیده‌ است‌.