احیاء روش سنتی مجسمه سازی رودن

«اریک فیشل» از زمان برگزاری اولین نمایشگاه انفرادی اش در نیویورک در سال ،۱۹۸۰ نشان داد که هنرمندی تأثیرگذار است؛ تا جایی که تأثیرات احساسی و روانی تابلوهایش حس ناآرامی به بینندگان بخشیده است.