هر چیزی كه می‌بینی مجسمه است

اینجا كارگاه مجسمه سازی استاد دكتر حسین فخیمی است؛مردی كه دلتنگی ها و رازهایش را به خاك و سنگ می گوید وزخم هایش را ذره ، ذره ، ذره در جان مجسمه هایش می چكاند.مردی كه خاك هفت اقلیم را به تجربه و دانش می شناسد و همه چیزی را به دلخواه خود می سازد؛آنگونه كه روزنه ای‌ باشند بر شادی ها و امیدها، یاس ها و اندوه‌ها و بهانه ها و دلخوشی ها یش. اما چگونه می توان دست در كار چنین آفرینش خلاق و نابی شد تا هم از قلب انسان سخن بگوید، هم از بازوی او؟ آفرینشی كه شادی ها و امیدها در آن رسوب كنند؟