آب حیات قلم

خط کوفی تنها شیوه نگارش مسلمین در قرون اولیه اسلام نبود. در مجموع، این شیوه برای نگارش متون مقدس و کتیبه ها به کار برده می شد و بر روی کاغذ پاپیروس نگاشته می شد.