خوشنویسی و نقش اسلام در پیشرفت آن

حقیقت آن است که اسلام نقش بزرگی در پیشرفت‏خط عربی و هنرهای نگارشی آن بازی کرده است زیرا در روزگار ظهور اسلام بی‏سوادی در سراسر حجاز فراگیر بود و جز اندکی از مردم نوشتن نمی‏دانستند. این بدان سبب بود که اساسا عرب بر حافظه خود تکیه داشت و به کمک حافظه به نقل سینه به سینه اخبار و اشعار و حکم و امثال همت می‏گماشت.