آرزوی پرویز تناولی به حقیقت نپیوسته است

كمی مانده بود به آغاز دهه پنجاه كه فكر تولید انبوه «هیچ» به ذهنش آمد و شروع كرد به ساخت قالب های پلاستیكی برای انواع هیچ هایی كه قرار بود در كارخانه ای بزرگ تولید شود، اما نشد.