قدم زدن در راهروهای تاریخ

نمایشگاه پوستر پیشگامان مجسمه‌سازی تونی انگلستان در وهلهٔ اول یك سند تاریخی محسوب میشود. در كنار هم قرار گرفتن آثار هنرمندان در نمایشگاه به گونه‌ای است كه به واسطهٔ آن میتوان سیر حركت مجسمه‌سازی را در انگلستان بررسی كرد. در این نماشگاه آثار «هنری مور» و «باربارا هپوورث» یعنی سردمداران مجسمه‌سازی مدرن انگلیس عرضه شده است.