برپا دارندگان نظم های نوین

هنر آبستره اجتناب از «فرم بسته» را هدف خود قرار داده بود. گسست هنرمند از به كار بردن مواد و شیوه سنتی نقاشی و مجسمه سازی، امكان كشف روابط نوین استفاده از اشیاء با عملكرد «سودمند» را فراهم آورد.