بیان دغدغه های ذهنی

نمایشگاه های دوره ای هنرهای تجسمی، از ویژگی های خاصی برخوردارند كه آنها را از دیگر نمایشگاه های هنری متفاوت می كند و اهمیت و اعتباری دوچندان برایشان فراهم می سازد. این نمایشگاه ها با ارائه آثار هنرمندان فعال زمان برگزاری نمایشگاه نقشه ای كلی از چیستی و سمت و سوی هنر منطقه تحت پوشش این نمایشگاه ارائه می كنند.