تاثیر هنر در مناسبات نسلی

«گسست نسل ها» یکی از مباحث مهم جامعه امروز ما است مشکلات و آسیب های اجتماعی ناشی از این پدیده آنقدر واضح است که در ضرورت پرداختن به آن هیچ تردید وجود ندارد

«گسست نسل ها» یکی از مباحث مهم جامعه امروز ما است. مشکلات و آسیب های اجتماعی ناشی از این پدیده آنقدر واضح است که در ضرورت پرداختن به آن هیچ تردید وجود ندارد. یکی از جنبه های مختلف قابل بررسی در پدیده گسست نسل ها، هنر است. هنر چه نقشی در فرایند گسست نسل ها داشته است؟ آیا اساسا هنر می تواند در کاهش شکاف موجود میان نسل ها نقشی بر عهده گیرد یا خیر؟ و اگر می تواند، چگونه؟ اگر بپذیریم که «سنت» یکی از ارکان مناسبات نسلی است، به طریق اولی، هنر سنتی نیز می تواند یکی از عوامل ارتباط میان نسل ها تلقی گردد. اگرچه محققان بسیاری در باب سنت و هنر سنتی مطالبی نوشته اند، اما تقریبا هیچ کدام از آن ها به هنر سنتی، به عنوان یک عامل ارتباط میان نسل های امروز و دیروز، اشارتی نداشته اند. مقاله حاضر، ضمن مرور مفاهیم هنر، سنت، و هنر سنتی، و یادآوری لزوم بازنگری و اصلاح تعاریف، به چگونگی تاثیر هنر سنتی (به شرط اصلاح تعریف) در کاستن از شکاف میان نسل ها، و ای بسا پیشگیری از آن پرداخته و برای این منظور راهکارهایی نیز ارایه داده است.

محسن طبسی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

نشریه پژوهش در فرهنگ و هنر ـ شماره ۲، تابستان ۱۳۸۸