پارکینگ زدائی فرهنگی

تاریخ شهرسازی پر از نمونه هایی

معماری فضاهای عمومی، تنها ساخت یک بنای معمولی که حداکثر ظاهر بیرونی آن در شهر به چشم می خورد نیست. بسیاری از این فضاها در واقع با آمیزه ای از ظاهر، مدیریت فرهنگی، کاربری و... مبداء جریاناتی مهم در فرهنگ شهر و حتی فرهنگ ملی می شوند. فرهنگی که ممکن است از طرف طبقه و طیفی از جامعه مورد تایید باشد و از طرف دیگرانی محل بحث و حتی مخالفت. تاریخ شهرسازی پر از نمونه هایی است که مخالفان یک فرهنگ خاص یا معاندین تاریخچه مرتبط با یک بنا و فضای معماری، دست به کلنگ برده اند و بنا را از بیخ و بن ویران کرده اند. گاهی چنان افراطی که موجبات خشم مردم را فراهم می کند و گاه پنهان و دور از توجه. گویا متأسفانه این شیوه برخورد نه تنها در دنیای امروز کمتر نشده، بلکه حداقل اقداماتی مانند آنچه در افغانستان و سوریه و... افتاده، افزایش چشمگیر آن را تایید می کند.

سعید فلاح فر