درباره سعید معیدفر

معیدفر علاوه بر همه مشغله های مدیریتی و كارهای اجرایی از تحقیق و پژوهش در عرصه كاری اش بازنمانده و تحقیقات میدانی و كتابخانه ای متعددی را به انجام و سرانجام رسانده است.