سوالات مسابقه دهه فجر با جواب | سوالات دهه فجر

سوالات مسابقه دهه فجر با جواب | به متاسبت دهه فجر و جشن پیروزی انقلاب اسلامی، در ادامه 40 سوال به همراه جوابشان درباره تاریخ انقلاب و .... برای مسابقات دهه فجر آورده شده است.

1. این جمله از کیست: انقلاب اسلامی بی نام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست؟
مقام معظم رهبری

2. خصوصیات ولی فقیه در کدام اصل قانون اساسی ذکر شده است؟
پنجم

3. امام خمینی درسال ۱۳۲۲ فجایع سلطنت پهلوی رادر کدام کتاب افشا کرد؟
کشف الاسرار

4. چند درصد از مردم در انتخابات به جمهوری اسلامی رای دادند؟
۹۸/۲ درصد

5. اولین انتخابات سراسری در ایران چند روز پس از پیروزی انقلاب آغاز شد؟
۵۰ روز

6. امام خمینی نخستین بیانیه سیاسی خود و طرح قیام عمومی علیه حکومت پهلوی را در اردیبهشت چه سالی صادرنمود؟
سال۱۳۲۳

7. اعلامیه مهم امام خمینی تحت عنوان شاه دوستی یعنی غارتگری در فروردین چه سالی صادر شد؟
۱۳۴۲

8. چه عاملی باعث گسترش شور انقلابی مردم شد؟
برگزاری مراسم سوم،هفتم و چهلم شهیدان انقلاب

9.جمله معروف امام خمینی آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر در چه سالی اعلام شد؟
۱۳۴۳

10. محمد رضا پهلوی شاه ایران در چه روزی از دی ۵۷ از کشور فرار کرد؟
۲۶

11. امام خمینی در سخنرانی خود در ۱۳۴۱/۹/۱۱ چه امری را مهم تر از فتح کشورها می دانند؟
فتح قلوب

12. در چه روزی از بهمن ۵۷ انقلاب اسلامی به پیروزی رسید؟
۲۲

13.یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی چه بود؟
نه شرقی، نه غربی

14.روز بازگشت امام خمینی به ایران در سال۵۷؟
۱۲بهمن

سوالات تستی درباره دهه فجر
15. امام خمینی از چه چیزی بعنوان امانت الهی یاد می کردند ؟

الف.پدر و مادر ب. انقلاب اسلامی * ج.مسئولیت ها د.مدارج علمی

16. امام خمینی رمز بقای این انقلاب را چه می دانستند ؟

الف.انگیزه الهی ـ وحدت کلمه * ب. وحدت

ج.خوب کار کردن مسئولین د.حفظ اسلام و جمهوریت نظام

17. امام خمینی راه مقابله با توطئه دشمنان را چه می دانستند ؟

الف.بیداری مردم ب.هوشیاری مسئولین

ج.انسجام و وحدت * د.جنبش نرم افزاری

18.امام خمینی بزرگترین توطئه قرن اخیر را چه می دانند ؟

الف.مستعمره کردن دولت ها ب.مصرفی بار آوردن مردم

ج.وارد کردن فرهنگ غرب به کشورها د.مأیوس نمودن مردم از اسلام بوسیله تبلیغات *

19. امام خمینی احکام چه چیزی را در اسلام بیشتر از بقیه می داند ؟

الف.احکام حکومت و سیاست * ب. نماز و روزه

ج.خمس د.خداشناسی و توحید

20. امام خمینی ویژگی حکومت الهی و حق را چه می دانستند ؟

الف.رفاه مردم در حکومت های الهی ب.امنیت بیشتر در جامعهٔ الهی

ج.جلوگیری از ورود فرهنگ نیروهای بیگانه به داخل حکومت الهی د.جلوگیری از ظلم و اقامهٔ عدالت اجتماعی *

21. امام خمینی مردم ایران را بهتر از مردم کدام شهرها می دانستند ؟

الف.همه مردم جهان ب.حجاز ـ کوفه ـ عراق *

ج.مردم اروپا د.عناصر داخلی غرب زده

22. امام خمینی انگیزهٔ رزمندگان را چه می دانستند ؟

الف.وطن ب.ناموس و وطن ج.اطاعت از رهبری د. ایمان و اطمینان به غیب *

23. امام خمینی به مخالفان جمهوری اسلامی چه توصیه ای می کردند ؟

الف.توبه کنند و به آغوش ملت بازگردند ب.از نظام ما بدگویی نکنند و ما را رها کنند

ج.قضاوتی بی طرفانه با فکری آزاد داشته باشند * د.دست از لجبازی و معاندت بردارند

24. امام خمینی انقلاب را چگونه توصیف می کند ؟

الف.نعمتی که با جهاد عظیم بدست آمده * ب.حاصل مجاهدت ها

ج.حاصل خون شهیدان د.انقلاب اسلامی و جمهوری

25. این جمله را کامل کنید:

من برای اینکه شما جوانان شایسته ای هستید علاقه دارم که جوانی خود را در راه خداوند و اسلام عزیز و ..... صرف

کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید؟

الف.انقلاب ب.جمهوری اسلامی*

ج.علم د.خدمت مردم

26. امام خمینی به مسئولین به مسئولین چه توصیه ای کردند ؟

الف.ساده زیستی ب.استقامت در برابر کفر

ج.حفظ منافع ملی د.خدمتگزاری به مردم*

27. امام خمینی مردم را با چه لفظی خطاب کردند ؟

الف.ولی نعمت * ب.مردم بزرگوار ج.مردم محبوب د.مردم ایثارگر

28. امام خمینی حکومت های چپاولگر را چگونه توصیف می کنند ؟

الف.خونخوار ب.بی فرهنگ و تهی مغز * ج.بی تقوا د.غرب زده

29. امام خمینی به ملت های مسلمان چه توصیه ای کردند ؟

الف.خداجویی ب.ساده زیستی

ج.الگو گرفتن از انقلاب اسلامی ایران * د.جلوگیری از اسراف

30. کدام گزینه ی زیر از آثار تهاجم فرهنگی است ؟

الف. تلفات انسانی ب. زیان اقتصادی ج. فرو پاشی خانواده √ د. ویران شدن تاسیسات زیر بنایی

31. این سخن از کیست ” عاشورا درس می دهد که برای حفظ دین فداکاری باید کرد "

الف. امام خمینی ره ب. مقام معظم رهبری √ ج. شهید بهشتی د. شهید مطهری

32. این سخن از کیست ” بسیج مدرسه ی عشق ، مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلد سته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر دادند.؟

الف. مقام معظم رهبری ب. امام خمینی ره √ ج. شهید رجایی د. شهید بهشتی

33. خرمشهر در چه تاریخی آزاد شد؟

الف. سوم خرداد ۱۳۶۱ √ ب. ۷ مهر ۱۳۶۰ ج. سوم شهریور ۱۳۵۹ د. ۷ مرداد ۱۳۶۲

34. به چه دلیل در طول تاریخ بشر انسانهای موحد یکتاپرستی خود را به کلی پنهان می کردند؟

الف. بت پرستی مردم ب. شرایط حاکم برجامعه √ ج. ظلم ستم حاکمان د.جهل و نادانی


35. انواع تهدیدها را بنویسید و برای هرکدام مثال بزنید.
۱- تهدیدات طبیعی مانند زلزله ۲- تهدیدات با منشاء انسانی تهدید سخت و تهدید نرم

36. مقام معظم رهبری در باره امنیت چه فرموده اند به اختصار بنویسید .
می فرماید : امنیت برای یک ملت جزو اساسی ترین نیازهاست . اگر امنیت بود پیشرفت بوجود می آید علم رشد می کند اقتصاد شکوفایی پیدا می کند

37. نام دو تن از زنان قهرمان در دوران دفاع مقدس را بنویسید.
۱- سیده زهرا حسینی ۲- شهید مریم فرهانیان

38. چه کسانی در طول جنگ تبدیل به قهرمانان ملت می شوند. بطور کامل توضیح دهید .
معمولا در هر جنگی ؛ بهتر ین و با انگیزه ترین افراد از سر زمین شان تا پای جان دفاع می کنند و تبدیل به قهرما نان ملت خود می شوند

39. پیامبر اسلام مردم را به چه اموری دعوت می کرد کوتاه بنویسید .
پرستش خدای یگانه – مبارزه با شرک و بت پرستی

40.ما دانش آموزان چگونه متوانیم زمینه ساز ظهور حضرت مهدی ( عج) باشیم .کامل توضیح دهید
با استفاده از تفکر و تعقل ؛ کسب علم و دانش و با اخلاق نیکو و عمل صالح زمینه ساز ظهور حضرت حجت حق حضرت مهدی ( عج) باشیم