معجزه شناکردن

حرف‌هایی درباره رویارویی فکر با واقعیت موجود