کل‌گرایی (holism)

کل‌گرایی دیدگاهی است که می‌گوید اجزای یک دستگاه به خاطر روابطی که با هم دارند در آن نقش و اهمیت دارند. مسلماً این تعریف به حدی کلی است که می‌توان آن را بر هر موضوعی منطبق کرد. برای اینکه کل‌گرایی ارزش بحث داشته باشد، باید دستگاه و نوع نقش را مشخص‌تر کنیم.