بررسی رفتار اطلاع یابی اینترنتی دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ورودی های ۹۰ ۱۳۸۸

هدف این پژوهش بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در محیط وب است

هدف: هدف این پژوهش بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در محیط وب است.

روش: برای انجام این پژوهش از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده‌شده است. جامعه موردپژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعیین گردید(۲۳۰ نفر). ابزار جمع‌آوری داده ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفت. به‌منظور تعیین روایی محتوایی پرسشنامه، پس از مطالعه منابع مربوط و با همکاری اساتید دانشکده ی پیراپزشکی و بخش علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی تأیید گردید. جهت سنجش پایایی پرسشنامه از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد؛ که آلفای برابر ۷۱/ به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده ها نیز از نرم‌افزار آماری SPSS ۱۶.۰ استفاده‌شده است.

یافته ها: نتایج نشان داد که ۷/۴۴ درصد از دانشجویان (بیشترین درصد) در خوابگاه از اینترنت استفاده می کنند. مهم ترین هدف دانشجویان از جستجوی اطلاعات در اینترنت، انجام تکالیف درسی است. مهم ترین روش آشنایی آن‌ها با اینترنت تجربه شخصی، و روش آزمون‌وخطا است. مهم ترین منبع مورداستفاده دانشجویان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی، منابع غیر چاپی(منابع اینترنتی) است. مهم ترین ابزار مورداستفاده جهت شناسایی منابع اینترنتی، موتور جستجو گوگل(۹۷ درصد) بوده است. بیشتر دانشجویان(۷/۸۲ درصد) از روش جستجو ساده به‌عنوان یک راهبرد جستجو، جهت بازیابی اطلاعات موردنیاز استفاده می کنند. در پایان راه کارهای لازم ارائه‌شده است.

ایوب رنجبر