فلسفه کتابداری

اساسا کتابداری دو جنبه علمی و فلسفی است

اساسا کتابداری دو جنبه علمی و فلسفی است . در علم کتابداری واقعیتی به نام کتابداری بررسی و اجزاء و کارکردهای آن مشخص می شود اما در فلسفه کتابداری ، خود کتابداری به عنوان یک واقعیت مورد قبول مورد مطالعه و کاوش قرار می گیرد یعنی نحوه تولد و رشد ، ‌ابزارها و روشهای تحقیق ، نظریه ها و اصول کتابداری بررسی می شوند . بنابر این کتابداری و همه اصول و فروع آن نیز هر چند معتبر و مبتنی بر راهبردی علمی ، تا زمانی که بر پایه ای فلسفی استوار نشوند که هدف و مقصدش را توجیه کند ، بی معنا خواهد بود . از این رو بحث در مورد فلسفه کتابداری می تواند یکی از اساسی ترین و پایه و زیر بنای سایر مباحث مطرح در حوزه کتابداری باشد .

ازین رو کار را با تعاریف اساسی واژگانی نظیر:فلسفه،تفاوت فلسفه و علم و کتابداری آغاز میکنیم.

گردآورنده :هدا مقربی منظری دانشجوی کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

هدا مقربی منظری