بررسی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با رویکرد LibQual در سال ۱۳۸۸

کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به سبب ماهیت و کارکرد ویژه خود سازمانهایی پویا محسوب می شوند

مقدمه:

کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به سبب ماهیت و کارکرد ویژه خود سازمانهایی پویا محسوب می شوند.آنها همانند سایر سازمانها باید از نظر کمی و کیفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. ارزیابی ابزاری است که علاوه بر تسهیل مدیریت ،فاصله بین بودها و هست ها را مشخص می کند. سنجه‌ها و ابزارهای مختلفی به منظور ارزیابی کتابخانه‌ها طراحی شده‌اند از آن جمله می توان به ابزارهای استاندارد سروکوآل (ServeQual)و لایب‌کوآل (LibQual)اشاره نمود.

روش بررسی:

پژوهش حاضر به منظور کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با استفاده از ابزار ارزیابی LibQual انجام گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد لیب کوال استفاده شد. نسخه انگلیسی پس از ترجمه به فارسی مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه هم اکنون بعنوان ابزاری استاندارد برای ارزیابی کیفیت خدمات از دید کاربران مورد استفاده قرار می گیرد.

یافته ها:

یافته های پژوهش نشان می دهد که به ترتیب در ابعاد "کنترل اطلاعات"و "موثر بودن خدمات" کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیشترین ضعف را دارد، ضعیفترین بعد ارزیابی شده بعد "کنترل اطلاعات "است(- ۱/۸۴) .در مجموع کتابخانه توانسته است حد کفایت یعنی برآورده کردن حداقل سطح انتظارات کاربران را بدست آورد ولی شکاف برتری خدمت در کلیه مواد بیست و دوگانه سه بعد کنترل اطلاعات،موثر بودن خدمات کتابخانه و کتابخانه به عنوان یک فضا منفی است و بین حداکثر انتظارات کاربران و سطح دریافت کنونی خدمت شکاف وجود دارد .

نتیجه گیری:

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیشترین ضعف را در بعد کنترل اطلاعات دارد لذا مسئولین کتابخانه باید توجه بیشتری به این بعد نموده و در ارتقاء کیفیت خدمات تلاش کنند.

کلمات کلیدی: بررسی کیفیت خدمات کتابخانه ،ابزار لیب کوال،دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مسعود رسول آبادی