مشاهیر کرمان در آیینه تاریخ

کرمان در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود مردان و زنانی را در دامان خود پرورده است که در هر دوره تأثیرات قابل توجهی بر حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی کشورمان گذاشته اند. مطلب زیر به صورتی خلاصه به برخی از مشاهیر کرمانی در حوزه های مختلف می پردازد، گرچه نام های بسیاری نیز از قلم افتاده اند.