رسانه و انتخابات

بازنگری در رفتارهای تبلیغاتی صدا و سیما در طول برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یكی از موارد مطرح منتقدان و موافقان استفاده بهینه از رسانه ملی در تبلیغات انتخاباتی بود.