كارگردانان سیاست

نامهای معتبر عرصه فیلمسازی ایران همچون بهروز افخمی، کمال تبریزی، داود میرباقری، مهدی فخیم زاده، احمدرضا درویش، جواد شمقدری، محرم زینال زاده، حسین قاسمی جامی و حتی فیلمساز متفاوتی چون سعید ابراهیمی فر به عنوان سازندگان فیلمهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، پیگیری این رویداد را دست کم در عرصه تصویر و بر صفحه تلویزیون مهیج کرده است.