ماهواره رادیو را نبلعید

اردیبهشت شصت‌وپنج سال پیش بود که رادیو تهران با بودجه‌ای معادل هشتاد هزار تومان و با نام ”بی‌بی‌سی نیروی هوائی“ افتتاح شد. بهت مردمی که از یک دستگاه کوچک صداهای آدم‌های مختلف را می‌شنیدند عچیب و دلپذیر بود.