روزنامه نگاری تلخ یا شیرین

مطبوعات ایران، امروز در قالب ركن چهارم دموكراسی در حالی رو به جلو گام برمی دارد كه كشور، چالش های اقتصادی اجتماعی بسیاری را پشت سر نهاده و در عین حال راه درازی را برای دستیابی به معیارهای توسعه یافتگی پیش رو دارد.