روز به روز جمع آگهی های تلویزیونی بیشتر می شود

ماشاءالله ، هزار ماشاءالله، روز به روز جمع آگهی های تلویزیونی بیشتر می شود. چه لابه لای برنامه ها، چه میان خود برنامه ها ، چه به صورت زیرنویس و تصویر ثابت گوشه تصویر، و چه به صورت غیرمستقیم و گنجانده شده در خود برنامه ها.