نقش مطبوعات در پاسداری از میراث فرهنگی

مردم به ندرت از مسائل مربوط به میراث فرهنگی آگاهی كامل دارند. علت اصلی این امر اختصاص فضا و زمان بسیاراندك از سوی رسانه های ارتباط جمعی به ارائه اطلاعات درباره مسائل میراث فرهنگی و فرهنگ در فضای عام آن است.