روزنامه نگاری اینترنتی فراتر از زمان و مكان

زمان و مكان هردو در اینترنت نابود شده اند. اینترنت كه مهمترین دستاورد انقلاب ارتباطات و اطلاعات محسوب می شود، منجر به پدیده جدیدی به نام روزنامه نگاری اینترنتی شده است.