نرم خبر، روزنامه نگاری انتقادی و دموكراسی

رسانه های خبری آمریكا همواره خود را به عنوان مطبوعات عینی گرا می ستایند. با در نظر گرفتن برخی جهات، این ادعا تا حدودی درست است. دولت آمریكا هیچ منبع خبری بزرگی در اختیار ندارد و قانون اساسی نیز به طور مشخص از روزنامه نگاران در برابر هرگونه فشاری مبنی بر سكوت آنها حمایت می كند.