راهنمای عملی كشتن یك منتقد تئاتر

«شرلوك هلمز» را، همه می شناسند. یا داستان های كوتاه و رمان هایی را كه «سر آرتور كانن دویل» نوشته خوانده اند و یا همان داستان ها را در آن مجموعه تلویزیونی معروف دیده اند.