سالار مگس ها

فیلم سالار مگس ها كه در برنامه سینما چهار این هفته پخش شد تكرار آن امروز از همین شبكه پخش می شود.