تعامل حقوق و اخلاق در رسانه‌ها

مقصود از اخلاق رسانه‌ها مجموعه قواعدی است كه بایددست‌اندركاران رسانه‌ها داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام كار حرفه‌ای رعایت كنند؛ بدون آن‌كه الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف دچار مجازاتهای قانونی گردند.