متن یادگاری معلم برای دانش آموزان | متن خاطره برای دانش آموز

متن یادگاری معلم برای دانش آموزان | به انتهای سال تحصیلی نزدیک می شویم و به مدت سه ماه از کلاس و معلم دوریم. با اینکه شاید این استراحت شیرین باشد، اما دوری از معلمانمان تلخ خواهد بود. در ادامه چند متن زیبا برای دانش آموز آورده شده است که با هم می خوانیم.

متن زیبا برای دانش آموز
دانش آموز عزیزم ........................ این سال تحصیلی هم به پایان رسید.
سالهای دیگری خواهد آمد و خواهد گذشت، مثل سالهایی که آمد و گذشت.
در این میان تو باید رشد کنی و هر روز چون نهالی که ریشه در دانایی دارد،
ببالی و بدل به درختی سربلند و تنومند شوی.
درختیکه سر به بلندای آسمان و نور خواهد سود.

متن خاطره برای دانش آموزان
دانش آموزان عزیزم......................
به یک پایان دیگر رسیدیم، پایانی که سرآغاز شروعی دیگر است.
یادتان باشد، انسان اگر به خاطر سیبی که نشانه ی دانش بود، هبوط کرد
با همین سیب باز باید عروج کند و به درگاه خداوند برسد.
پس هیچ لحظه ای را که در آن می توانید به دانش و حکمت بپردازید،
صرف چیز دیگری نکنید.
جمع شدن ما کنار هم بهانه ای است برای دوختن تمام این تک لحظه ها به هم و
افزایش نور عقل و نور ایمان.


متن خداحافظی معلم با شاگرد
سالی دیگر به انتها رسید،
روزی دیگر تمام شد
و جان شما جلا یافت.
جلایی که به واسطه آفتاب علم و دانش
روزهایمان را هم روشن می کنند.


متن یادگاری معلم برای دانش آموزان
عزیزان من،
اگر یک چیز را بخواهم که از من در زندگی تان به خاطر
داشته باشید و گه گاهی به آن بیاندیشید
این است که زندگی و عمرتان را خرج شناخت کنید.
شناختی که از جاده علم و عقل عبور می کند.
شناختی که در نهایت شما را به عشق رهنمون خواهد شد.