هفته روابط عمومی | اس ام اس تبریک روز روابط عمومی

هفته روابط عمومی | به مناسبت 27 اردیبهشت روز روابط عمومی و ارتباطات، تعدادی متن مرتبط با ارتباطات و روابط عمومی از مارشال مک لوهان به انتخاب و گزینش خشایار رحیمی گردآوری شده است. مک لوهان را پیامبر حوزه ارتباطات و عصر نوین می نامند. در ادامه تعدادی از جملات کوتاه وی را در باب ارتباطات و وسایل ارتباطی بخوانید...

"اطلاعات ..... اطلاعات فراوان و نامحدود از هر سو
ما را احاطه کرده اند. بشر عصر فناوری در معرض
حمله و هجوم اطلاعات گسترده ای است که چون دریایی
خروشان او را دربرگرفته اند....
ضربه ها فرود می آیند...."
روز اطلاعات مبارک


"چرا مارکس، اتوبوس ارتباطات را، از دست داد.
ما به سرعت و در یک مقیاس جهانی، جهان پیشاصنعتی،
خیاط سفارشی را، خلق می کنیم و دو مرتبه به وجود می آوریم."
روز اطلاعات مبارک


"نوشته ها
چاپ
کتاب
مطبوعات: روزنامه ها و مجلدها
تلفن
فیلم و سینما
رادیو
و تلویزیون
اینها وسایل ارتباطی هستند
بین شما و محیط شما
شما از این وسایل استفاده می کنید
باید استفاده کنید
تنها ارتباط شما با محیط گاهی از راه این وسایل انجام پذیر است
با این همه، آیا این وسایل یا حاملهای ارتباطی را می شناسید؟"
پیام تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات


"این تلویزیون است
و این رادیو است
که ما را به دوران قبیله نشینی باز می گرداند
یک قبیله بزرگ و جهانی
وقتی کره جغرافیا را می بینم سرم به دوران می افتد، اما
سرانجام مکانی را که در پی آن بودم، روی آن پیدا می کنم.
آنها یکبار دیگر تمام مرزها را تغییر داده اند.
این دهکده جهانی من است."
روز ارتباطات وروابط عمومی مبارک


" در محیط الکترونیک امروزی گروه های اقلیت اجتماع را
نمی توان فراموش کرد و به شمار نیاورد.
هر روز مردم بیشتری درباره یکدیگر اطلاعات زیادتری
به دست می آورند. محیط جدید الکترونیکی از هر یک از ما
تعهد و همکاری طلب می کند. هر یک از ما به صورتی و از جهتی
مسئولیت دیگران را پذیرفته ایم این مسئولیت بر دوش هر یک از ما سنگینی می کند.
در زندگی، محیط و سرنوشت یکدیگر مستقیم و غیر مستقیم دخالت می کنیم.
ما تغییر می کنیم.... آنها تغییر می کنند."
تبریک هفته روابط عمومی


" از زمان تلویزیون، بچه ها بیشتر به درون کتاب فرو می روند...
فاصله آنها با کتاب روز به روز کمتر می شود.
تلویزیون خود شکلی از تجارب ژرف و درونی است، هیچکس
نمی دانست آمدن تلویزیون بدین سان دگرگون می کند و
تغییر می دهد..."
به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات


"وسایل ارتباطی همه چیز را تغییر می دهند و دگرگون می سازند
شما را همسایگان و اطرافیان شما را
شغل شما را
تحصیلات و کارهای ذوقی شما را
مثلا؟
مثلا بنگرید به این سیم پیچها... به این جریان الکتریسیته
وقتی این جریان الکتریسیته شغل شما را فرا می گیرد
چکار خواهید کرد؟"
27 اردیبهشت روز روابط عمومی مبارک


منبع: کتاب آینه های جیبی آقای مک لوهان/ دکتر ابراهیم رشیدپور