سوالات متن مطالعات هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم | در ادامه تعدادی سوال از متن درس مطالعات سال هشتم برای دروس 1 تا 11، آورده شده است که در ادامه با هم می خوانیم....

سوالات متن مطالعات هشتم درس1
1- تعاون یعنی چه ؟
2- ما انسانها در برابر چه چیز و چه کسانی مسئول هستیم ؟
3- چرا هیچکس نمی تواند اعمال و رفتار و زندگی خود را از اجتماع جدا کند ؟
4- یک نمونه از پیام ها و دستورات دین اسلام در زمینه رابطه فرد با اجتماع ، از فرمایشات امام علی (ع) را بیان کنید.
5- آیه 2 ، سوره مائده قران کریم در باره تعاون را بنویسید .
6- همکاری نکردن در گناه یعنی چه ؟
7- جلوه ها و شکل های مختلف تعاون را نام ببرید ؟
9- تعاون در چه سطوحی صورت می گیرد ؟
10- تعاون در خانواده چه نتایج مثبت می تواند به دنبال داشته باشد ؟
11- نمونه هایی از تعاون از پیامبر اکرم و امامان با با اعضای خانواده خود را بیان کنید ؟
12- همدلی و همکاری در میان قوم و خویش چه نتایج مثبتی می تواند به دنبال داشته باشد .دو نمونه از آن را بیان کنید .
13- جلوه هایی از تعاون در مدرسه را توضیح دهید ؟
14- همکاری و همدلی میان افراد در یک محله چه فواید مثبتی می تواند به دنبال داشته باشد ؟
15- جلوه هایی از تعاون در محله را نام ببرید ؟
16- امام صادق ( ع ) در مورد همکاری با همسایگان چه می فرمایند ؟

سوالات متن مطالعات هشتم درس 2
1- آیا تعاون ، تنها به خانه و مدرسه و محله ، محدود می شود ؟
2- انفاق را توضیح دهید .
3- آیه 92 ، سوره آل عمران در مورد انفاق را بنویسید .
4- افراد نیکو کاردر قالب سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه چه نقشی در همیاری اجتماعی دارند ؟
5- همه سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه باید برای فعالیت های خود از ..............................، مجوز بگیرند .
6- خیرین مدرسه ساز چه نقشی در همیاری اجتماعی دارند ؟
7- یکی دیگر از اقدامات بسیار خوب به منظور انفاق و تعاون در جامعه ، .............وقف است .
8- نمونه هایی از وقف در جامعه اسلامی را بیان کنید .
9- موقوفات یعنی چه ؟
10 – شرکت های تعاونی چگونه تشکیل می شوند ؟
11-بعضی از قوانین موجود در تعاونی ها را بیان کنید .
12- هدف از تشکیل شرکت های تعاونی چیست ؟

سوالات متن مطالعات هشتم درس 3
1- ساختار حکومتی کشور ما چگونه است ؟
2- منظور از قوه مجریه در ساختار حکومتی کشور ما چیست ؟
3- رئیس جمهور برای چند سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی برای چند دوره دیگر امکان پذیر است ؟
4- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری چگونه تایید می شود ؟
5- داوطلبان ریاست جمهوری چگونه پیام های خود را به مردم می رسانند ؟
6- چه کسانی می توانند در انتخابات ( ریاست جمهوری ) شرکت
کنند و حد اقل سن رای دهندگان چه سنی تعیین شده است ؟
7- بر طبق اصل 115 قانون جمهوری اسلامی ایران شرایط رئیس جمهور باید چه شرایطی را دارا باشد ؟
8- مراسم تنفیذ رئیس جمهور چگونه انجام می شود ؟
9- مراسم تحلیف رئیس جمهور چگونه انجام می شود ؟
10- رئیس جمهور و دولتی که تشکیل می دهد در برابر ................و
..............و ................ مسئول هستند و باید پاسخگو باشند .
11- هیئت دولت از چه کسانی تشکیل شده است ؟
12- وزیران منتخب رئیس جمهور چگونه کار خود را شروع می کنند ؟
13- وزارتخانه در ساختار حکومتی ایران به چه منظور ایجاد شده است و چه کسانی مسئولیت آن را بر عهده دارند ؟
14- هیئت دولت در مورد چه مسائلی با هم بحث و گفتگو می کنند ؟
15- مقر هیئت دولت و وزارتخانه ها در چه شهری است و برنامه های آنها در همه استان های کشور چگونه اجرا می شود ؟

سوالات متن مطالعات هشتم درس 4
1- چه کسانی شهروند ایران محسوب می شوند ؟
2- شهروندان در رابطه با دولت از چه حقوقی برخور دار می باشند ؟
3- شهر وندان در رابطه با دولت چه مسئولیت هایی دارند ؟
4- رئیس جمهور و وزرا ، چه مسئولیت ها و وظایفی بر عهده دارند ؟
5- رئیس جمهور علاوه بر آنکه وزیران را هدایت و بین آنها هماهنگی ایجاد می کند ، چه وظایف و اختیارات دیگری دارند ؟
6- دولت و مجلس در چه مواردی با هم همکاری می کنند ؟
7- از وظایف مجلس در رابطه با دولت ، سوال و استیضاح را توضیح دهید ؟
8- در آمد های دولت در چه مواردی هزینه می شوند ؟
9- هزینه های دولت برای وزارتخانه آموزش و پرورش چه مواردی را شامل می شود ؟
10- مالیات یعنی چه ؟
11- سایر منابع دولت غیر از نفت و مالیات از چه راه های دیگری تامین می شود ؟
12- منظور از پیش بینی لایحه بودجه در فعالیت های دولت چیست ؟
13- یکی از وظایف مهم دولت ها ، تنظیم ....................است .
14- مجلس در رابطه با لایحه بودجه چه وظایفی بر عهده دارد ؟

سوالات متن مطالعات هشتم درس 5
1- نوجوانان ، گروه سنی ............تا .......... سال را تشکیل می دهند .
2- منظور از بلوغ در دوره نوجوانی چیست ؟
3- سایر تغییرات دوره بلوغ کدام اند و باعث بروز چه مسائلی در نوجوانان می شود ؟
4- برخی از خصو صیاتی که در دوره بلوغ و نوجوانی ، در افراد ظهور می کند را نام ببرید و هر کدام را خلاصه وار توضیح دهید ؟
5 – نوجوانان چه فرصت هایی برای رشد و شکو فایی استعداد های خود دارند ؟
6- چرا نوجوانی دوره ای حساس است ؟
7- کدام آسیب های اجتماعی نوجوانان را تهدید می کند ؟
8- پرخاشگری و نزاع ، نتیجه کنترل نکردن .................است .
9- هنگام خشم و عصبانیت باید به کدام مسئله مهم توجه داشت ؟
10- افرادی که راه های درست ابراز خشم را یاد نگرفته اند ، در آینده گرفتار چه مشکلاتی می شوند ؟
11- اشکال مختلف رفتار های پرخاشگرانه را بیان کنید ؟
12- نوجوانان پرخاشگر با چه مسائل و مشکلاتی رو برو می شوند ؟
13- در هنگام خشم و عصبانیت سه قاعده ای که باید به خاطر بسپارید را نام ببرید .
14- وقتی شما از دست کسی عصبانی هستید ، کدام برخورد های مناسب را باید به کارببندید ؟
15- وقتی دیگری از دست شما عصبانی است ، کدام برخورد های مناسب را باید بکار ببندید ؟
16- فرمایش امام علی (ع) در مورد خشم را بنویسید .
17- فرمایش امام صادق (ع) در مورد خشم را بنویسید .
18 – در باره مواد مخدر چه اطلاعاتی دارید ؟
19- علل گرایش افراد به مواد مخدر کدام اند ؟
20 – ماده نیکوتین در سیگار و تنباکو کدام عوارض جسمانی را به دنبال دارد ؟
21- چند نمونه از مواد مخدر و افیونی را نام ببرید و اثرات مخرب آن را توضیح دهید .
22- پیامد ها و عوارض نامطلوب مصرف مواد مخدر محرک یا توهم زا را برای فرد و جامعه بیان کنید ؟
23- عملکرد افراد معتاد در جامعه و موقعیت اجتماعی آنها چگونه است ؟
24- برطبق قانون چه اعمالی در مورد مواد مخدر ، جرم محسوب شده و مجازات به دنبال دارد ؟
25- برخورد قانون با نوجوانان فریب خورده توسط قاچاقچیان مواد مخدر چگونه است؟

سوالات متن مطالعات هشتم درس 6
1- چه کسانی از نوجوانان در برابر آـسیب ها و تهدیدات ، محافظت می کنند ؟ نام ببرید و هر کدام را خلاصه وار توضیح دهید .
2- قانون از حقوق همه مردم حمایت می کند . ص غ
3- همه مردم در برابر قانون مساوی هستند . ص غ
4- ضرورت وجود قوه قضاییه در جامعه را بیان کنید ؟
5- برطبق قانون اساسی ، رئیس قوه قضاییه ..................
- از طرف چه کسی انتخاب می شود ؟
- برای چند سال انتخاب می شود ؟
- چه صفاتی باید داشته باشد ؟
6- قوه قضاییه چه وظایفی را بر عهده دارد ؟
7- قوه قضاییه وظایف قانونی خود را چگونه انجام می دهد ؟
8- قوه قضاییه وظیفه رسیدگی به شکایت های مردم و حل اختلاف را چگونه انجام می دهد ؟
9- به طور کلی دعاوی ای که در دادگاه ها طرح می شوند ، به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید
10- از انواع دعاوی (اختلافات ) کیفری را توضیح دهید .
11- از انواع دعاوی (اختلافات ) حقوقی را توضیح دهید .
12- وظیفه قاضی در دادگاه چیست و قاضی چه صفاتی باید داشته باشد ؟
13- وکیل به چه کسی گفته می شود و چه کمکی به داد گاهمی کند ؟
14- اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که وکیل بگیرد ، می تواند از ..............درخواست وکیل کند .
15- افراد برای اینکه بدانند چگونه شکایت خود را مطرح کنند ، با چه کسانی می توانند مشورت کنند ؟

سوالات متن مطالعات هشتم درس 7
1- نیاز به ارتباط میان انسانها را توضیح دهید ؟
2- کدام نیازهای انسان ها از طریق ارتباط بین انسانها میسر می شود ؟
3- شبکه ارتباطات انسان ها از کجا شروع می شود و تا چه سطحی می توانند این ارتباط را برقرار کنند ؟
4- ارتباط چیست ؟ عناصر آن کدام است ؟
5- منظور از باز خورد در فرایند ارتباط چیست ؟
6- پیام های ارتباطی با چه روش و ابزار هایی فرستاده می شوند ؟
7- رسانه چیست ؟و چه مواردی را شامل می شود ؟
8- در کشور ما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چه وظیفه ای بر
عهده دارد ؟
9- برخی از شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نام ببرید .

سوالات متن مطالعات هشتم درس 8
1- نمونه هایی از کاربرد های فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روز مره را نام ببرید و هر کدام را خلاصه وار توضیح دهید ؟
2- با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از کدام خدمات الکترونیک دولت می توان بهره گیری کرد ؟
3- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از نظر اقتصادی چه فوایدی می تواند داشته باشد ؟
4- چشم انداز تحول در فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در آینده چگونه خواهد بود ؟
5- تاثیر وسایل ارتباط جمعی (رسانه های ارتباط جمعی ) بر فرهنگ عمومی را توضیح دهید ؟
6- نظرات صاحب نظران در باره اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را بیان کنید و هر کدام را خلاصه وار توضیح دهید .
7-آگهی های بازرگانی مصرف گرایی درجامعه را تشویق می کنند.ص غ

سوالات متن مطالعات هشتم درس 9
1-ویژگی جغرافیایی شبه جزیره عربستان چیست؟
2-کدام شهرهای عربستان در منطقه کوهستانی حجاز قرار گرفته اند؟
3-شغل مردم عربستان چه بود ؟
4-مهمترین ایستگاهها و توقفگاه تجاری عربستان کدام شهرها بودند؟
5- قبل از ظهور اسلام اوضاع اجتماعی و فرهنگی عربستان چگونه بود؟
6-مردم عربستان قبل از ظهور اسلام پیرو چه دین وآئینی بودند؟
7-چه مقدار از اعراب دوران جاهلیت با سواد بودند؟
8-عوامل گسترش درگیریهای قبیله ای و رواج غارتگری چه بود؟
9-خلاصه ای از زندگی حضرت رسول (ص) (دوره زمانی تولد تا بعثت ) را بنویسید.
10- نخستین افرادی که به پیامبر خدا ایمان آوردند چه کسانی بودند؟

سوالات متن مطالعات هشتم درس 10
1-پیامبر در چه تاریخی وفات یافت؟
2-در منطقه سقیفه بنی ساعده چه ماجرایی اتفاق افتاد ؟
3-چرا امام علی (ع) در مقابل ماجرای سقیفه ی بنی ساعده و انتخاب ابوبکر سکوت کرد؟
4-هر کدام از سه خلیفه قبل از امام علی (ع ) چند سال حکومت کردند و چه اقداماتی در زمان آنان انجام شد؟
5-عثمان چرا و چگونه کشته شد؟
6- ویژگیهای منحصر به فرد امام علی (ع) نسبت به دیگر اصحاب پیامبر چه بود؟
7-امام علی (ع) در زمان سه خلیفه قبل قبل از خود چه اقداماتی انجام داد؟
8-چه زمانی وچرا مردم از امام علی (ع) خواستند تا خلافت را بر عهده بگیرد؟
9-چرا ریاست طلبان و ثروت اندوزان جنگهایی چون جَمَل ، صِفَّین و نَهروان را بر امام علی (ع) تحمیل کردند؟
10- امام علی (ع) برای جلوگیری از خونریزی میان مسلمانان قبل از شروع جنگها چه اقدامی انجام داد ؟

منبع : وبلاگ داداشی 1393 و گروه جامعه شناسی اجتماعی،پژوهش الیگودرز


منبع :