آفتاب

مقالات محمد عجم



امروزه تعداد مورمونها بالغ بر ۶ میلیون نفر میباشد که اکثریت آنان …

مشابهه قتل و عام روستای یزیدی های موصل را می توان در انتقام جویی …

وبگردی