آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : سواره نظام های گارد سلطان

نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۱ مورد در ۰ ثانيه

وسعت امپراطوری عثمانی تحت حکومت سلطان سلیمان قانونی

وسعت امپراطوری عثمانی تحت حکومت سلطان سلیمان قانونی

بزرگترین تهدید برای رنسانس نظامی خارج از مرزهای اروپا قرار داشت. وسعت امپراطوری عثمانی در طی قرن شانزدهم و تحت حکومت سلطان سلیمان قانونی دوبرابر شد. سواره نظام عثمانی از اتریش تا اسپانیا در حال تاخت و تاز بودند. فواصل زیاد توسعه عثمانی را محدود کرده بودند اما به هرحال نهادهای نظامی آنها رو به رکود بود.

سرگرمی

وبگردی