آفتاب

عنوان مقاله یا موضوع مورد نظرتان را وارد کنید:

جستجو در مقالات : جامعه شناسی نقادانه

جستجوی دقیقتر در :

علوم اجتماعی (۳)  |  فلسفه و منطق (۲)  |  علم و دانش (۱)  |  علوم سیاسی (۱)  |  معماری (۱)


نتایج جستجو :تعداد موارد يافت شده : ۸ مورد در ۰ ثانيه

جای خالی جامعه شناسی نقادانه

جای خالی جامعه شناسی نقادانه

جامعه شناسی از گرایش های مسلط و احتمالی گزارش می دهد. من چشم خود را روی دستاوردهای اندک جامعه شناسان طی سال های اخیر نمی بندم و اگر نقدی بر علوم انسانی وارد می کنم منظورم علوم انسانی است که طی سال های گذشته دچار سترونی شده است. علوم انسانی در ایران مشتمل بر رشته هایی چون فلسفه و تاریخ در صد سال گذشته دچار سترونی شده و هرچه زمان گذشته بر این سترونی افزوده و هر روز خوشه علوم انسانی نسبت به گذشته نحیف تر شده است. ما در ایران علوم انسانی بی ربط و باربط داریم. نزدیک به ٨٠ درصد علوم انسانی ما بی ربط است که مملو از بدآموزی است و شامل گزاره ها و جملاتی است که هیچ پشتوانه علمی و نظری ندارد. به طورمثال سال هاست گفته می شود اصلاحات ارضی سبب نابودی کشاورزی در ایران شده است درحالی که با مراجعه به آمار مشاهده می کنیم اصلاً چنین چیزی وجود نداشته است. بااین حال اگر هم امیدی به علوم انسانی وجود داشته باشد در گروی همان ٢٠ درصد علوم انسانی باربط است. احمد اشرف نیز از جمله استادانی است که در این پارادایم قرار دارد. در ادامه بیشتر بخوانید:

جوان امروز و برداشت های زودگذر

جوان امروز و برداشت های زودگذر

تلقی انسان ها در مورد موضوعات پیرامون آنها بعضا به شکل واکنشی نمود می یابد؛عکس العملی نسبت به یک مقوله که از نظر جامعه شناسی طبیعی بوده و درعین حال درباره حق بودن یا نبودن آن درگزاره های نقادانه حرف و حدیث هایی را برمی انگیزد.

اوضاع جامعه علمی  ما و راه بهبود آن

اوضاع جامعه علمی ما و راه بهبود آن

در این اثر کوشش کرده ایم تا به اوضاع حاکم بر پژوهش ها دانشگاه ها همایش ها و کنفرانس ها و مراکز علمی و پژوهشی جامعه ما با نگاهی نقادانه بنگریم و برخی از عوامل ساختاری آن را شناسایی و ارزیابی کنیم...

چرخه معیوب هیجانگرایی مابوکراتیک و آینده دموکراسی در ایران طرحی آزمایشی ذهنی با رویکردی فراسوگرایانه

چرخه معیوب هیجانگرایی مابوکراتیک و آینده دموکراسی در ایران طرحی آزمایشی ذهنی با رویکردی فراسوگرایانه

در این مقاله دستوری محتوائی تلاش شده ضمن تحلیلی نقادانه از پژوهش مدرسی در ایران مشکلات کار آموزشی پژوهشی را ناشی از چهار مشکل عدم مناسبت جامعه شناختی عدم مناسبت فرهنگی عدم صلابت منطقی و فقدان کارآمدی سیاسی معرفی شود.

جامعه شناسی در مواجه با دین

جامعه شناسی در مواجه با دین

دروش به پیروی از متفکران جامعه شناسی کنت دورکیم مارکس معتقد به نقش دین و نه تنها خصلت جمعی آن بلکه به خصلت فردی آن که در رهیافتهایش جامعه شناسی تخیل و امیدواری ... نمایان می شود و در جست و گریزهای شخصی و اجتماعی به اعتقادات دینی با نگاهی نقادانه به عقاید دینی که از کلیسا منشعب می شدند

معماری ایران یک مایکل مور کم دارد...!

معماری ایران یک مایکل مور کم دارد...!

نگاه نقادانه وجه تمایز جامعه مدرن و جامعه سنتی برشمرده می شود؛ در جوامع سنتی از آنجا که الگوباوری غالب است لذا پذیرفتن بی چون وچرای هر چیز بی آنکه سوالی به ذهن متبادر کند. یا مورد شک قرار گیرد امری عادی محسوب می شود.

چرا با پوپر مخالفند؟

چرا با پوپر مخالفند؟

کارل پوپر در میان مکتب پردازان فلسفی یا شبه فلسفی غرب معاصر فیلسوف نام آشنایی است. بویژه در۲ دهه اخیر که کسانی در جامعه فرهنگی ما به دفاع از دیدگاه های اجتماعی و سیاسی وی و یا به ترجمه و اقتباس از نظرات او پرداخته اند و رویکردهای نقادانه او را نه فقط نقل و شرح بلکه تبلیغ و ترویج کرده اند.

تأملی نقادانه در کتاب:جامعه شناسی روشنفکری دینی در ایران

تأملی نقادانه در کتاب:جامعه شناسی روشنفکری دینی در ایران

از دیدگاه گرامشی مفهوم روشنفکر به نقشی که آنان در صحنهٔ اجتماعی ایفا می نمایند گره خورده است . اما کاظمی به یک معنای حداقلی صرف نظر از بستر اجتماعی گرامشی ای برای روشنفکری اصرار دارد.

سرگرمی

وبگردی