شرايط اوليه براى موفقيت در هر کار، شناخت کامل ابزارها و وسايل آن است. در طول مدتى که از اختراع عکاسى مى‌گذرد، ساختمان دوربين عکاسى پيوسته در تغيير و تحول و تکامل بوده است. مخصوصاً در سال‌هاى اخير، با سرعتى که در روند اختراعات به‌خود گرفته، اين تغييرات نيز سريع‌تر صورت مى‌گرد. کارخانه‌هاى متعدد، دوربين‌هاى بسيار متنوعى عرضه مى‌دارند که تعداد آنها دائماً رو به افزايش است. اما با وجود چنين تنوعي، اختلاف مهمى در ميان دوربين‌ها نيست و اساس ساختمان آنها يکى است.


در زبان فارسى به دستگاه عکاسي، به غلط دوربين عکاسى گفته مى‌شود. در حالى‌که اين وسيله براى ديدن اشياى دور ساخته نشده و اگر مقصود عکسبردارى از دور باشد، باز هم صحيح نيست زيرا دستگاه عکاسى از فواصل خيلى نزديک و حتى پشت ميکروسکوپ نيز عکس برمى‌دارد.