رنگ‌هاى اصلى شامل سه رنگ زرد، آبى و قرمز است که با اين سه رنگ مى‌توان همهٔ رنگ‌هاى موجود در طبيعت را - حتى رنگ سياه - به‌دست ‌آورد. البته حضور رنگ سفيد الزامى است.در واقع اشياء داراى هر رنگى باشند در ترکيب رنگى‌شان، هميشه اين سه رنگ وجود دارد و تنها با اين سه رنگ اوليه به اضافهٔ سفيد مى‌توان گامى از رنگ‌هاى بى‌شمار به‌وجود آورد.


از ترکيب رنگ‌هاى اصلى رنگ‌هاى ثانويه به دست مى‌آيد:


نارنجى <- زرد + قرمز
رنگ‌هاى ثانويه بنفش <- قرمز + آبى رنگ‌هاى اصلى
سبز <- آبى + زرد