ويولون در اصل سازى شرقى است که بعد از جنگ‌هاى صليبى به اروپا راه يافت.