معرق در واقع نوعى پازل است که مى‌تواند از چوب براى اين شيوه استفاده کرد. معرق‌سازى چوب، از قديمى‌ترين هنرهاى دستى ايران است.