تصاوير پرندگان و حيوانات و گل و بوته درختان که در حاشيه کتاب‌ها به کار مى‌رفته به‌خصوص تصوير حيوانات را تشعير گويند. اين نوع طراحى زيبا و ظريف براى زيبا کردن و صفحه‌‌آرايى کتاب‌ها به‌کار مى‌رفته و بيشتر با رنگ طلايى و گاه از دو تا سه رنگ همراه طلا استفاده مى‌شده است. نمونهٔ ممتاز آن در قطعات مرقّع گلشن موجود در موزه هنرهاى تزئينى است.


اگر تابلويى به‌صورت تشعير و طراحى شود که حيوان يا پرنده‌اى را در حال نزاع و درگيرى نشان دهد به آن اثر ”گرفت و گير“ گويند.