اغراق، تأکيد و تأخير سه اصل عمده در ايده، حرکت و صداست، که ارزش‌هاى ويژه و ناب را در فيلم انيميشن بوجود مى‌آورد. همچنين تخلى بودن، ايده‌هاى پرخرج، اتفاقات غيرممکن و دور از دسترس، همگى در انيميشن قابل اجراست و در واقع انيميشن عالى‌ترين کاربرد را در اين زمينه داراست.