مسجد گوهرشاد مشهد
مسجد گوهرشاد مشهد
آب‌انبار اردستان
آب‌انبار اردستان

مدرسة آقابزرگ كاشان
مدرسة آقابزرگ كاشان

مطالعه دربارهٔ معمارى ايران، نشان‌دهندهٔ چگونگى گسترش آن در پانزده قرن گذشته است. در هر دوره بناهايى با ويژگى‌هاى گوناگون در روستاها، شهرها، جاده‌هاى کارواني، مناطق کويري، گذرگاه‌هاى روستايى و شهرهاى ساحلى ايجاد گرديده که کاربردهاى متفاوتى داشته‌اند.


اهميت معمارى اسلامى زمانى آشکار مى‌گردد که بدانيم در ساخته‌هاى اين دوره به کاربرد مادى و معنوى بناها توجه شده است.


به‌طورکلى بناهاى دورهٔ اسلامى به دو گروه عمده تقسيم مى‌شوند:


- بناهاى مذهبى شامل مساجد، آرامگاه‌ها، مدارس، حسينيه‌ها، تکايا و مصلى‌ها.


- بناهاى غيرمذهبى شامل پل‌ها، کاخ‌ها، کاروانسراها، حمام‌ها، بازارها، قلعه‌ها، آب‌انبارها، خانه‌ها، باغ‌ها.


در دو گروه فوق از بناهاى دورهٔ اسلامي، مکانى براى عبادت، تجارت و سکونت وجود داشته است.


مجموعه بازار قزوين
مجموعه بازار قزوين
مجموعه بازار كرمان
مجموعه بازار كرمان