هر لته در از اجزاء زير تشکيل يافته است:


۱. دو قطعه چوب عمودى که در دو طرف در بکار رفته و بدان باهو مى‌گويند.


۲. قطعه چوبى به ارتفاع چهارگره در پايين لته به‌وسيلهٔ کام و زبانه به باهوها پيوسته که در اصطلاح درودگرى به آن پاسال مى‌گويند و همان جاى پا و پاخور و صحيح آن پاسار است.


۳. قطعات افقى چوب که باهوها را در سه جا بهم وصل مى‌کند، بنام کش و ميانکش معروف است.


۴. دماغه، چوب نازکى است که در روى درز ميان لته‌ها کوبيده شده و به‌وسيله گلميخ به يک لته پيوسته است. دماغه معمولاً داراى چيزى شبيه به سرستون و پايه‌اى نظير ته ستون است.


۵. قاب که گاهى پر و گاهى مشبک است.


۶. چارچوب که از پنج قطعه چوب تشکيل شده که دوتاى آن عمودى و سه تاى آن يکى در بالا و دو تا در آستانه به‌طور افقى به‌کار رفته و ميان دوپاره چوب افقى پايين آستانه کوبيده شده و قطعه چوب افقى بالاى چارچوب دو شاخک دارد که در ديوار استوار مى‌شود.


۷. کلاغپر معمولاً از يک قطعه چوب يا تخته افقى تشکيل شده که پشت شاخ‌ چارچوب‌ جاى مى‌گيرد.


۸. پاشنه‌گرد که يک قطعه چوب افقى است که در پشت آستانه کوبيده شده و جاى پاشنه‌ها را در آن بريده‌اند.


۹. چفت هر لته در بالا با يک يا دو رشته زنجير ظريف مجهز شده که ته آن با قبه‌اى روى پولک به لته و سر آن به سفت چارچوب بسته مى‌شود.


۱۰. پا چفت، چفت کوچکى است که لته‌ها را در پايين چارچوب مى‌بندد.


۱۱. سفت حلقه‌اى فلزى است ه در پايين و بالاى چارچوب کوبيده مى‌شود و از زبانه چفت بيرون مى‌آيد.علاوه بر اينها در اماکن متبرکه، زنجيرهايى مى‌آويزند تا از ورود احشام پيشگيرى شود و همچنين براى نگهدارى بهتر لته‌ها گاهى با زنجيرهاى کوچکي، با هوى در را به چارچوب مى‌بندند.