کريم‌خان زند از سال ۱۱۷۲ تا ۱۱۹۳ هجرى قمرى در ايران حکومت کرد و شيراز را پايتخت قرار داد. در اين شهر بناهايى ساخته شد که به بناهاى وکيل معروف است؛ اين مجموعه شامل مسجد، بازار، حمام، آب‌انبار و ... است که در محلهٔ درب شاهزاده شيراز واقع شده‌اند.


مسجد وکيل داراى صحن بزرگ، سردر مجلل و ايوان‌هاى بزرگ و وسيع است. اين مسجد با کاشى‌هاى معرق زيبا همراه با گل و بوته اسليمى و کتيبه‌هاى متعدد تزئين شده است. کاشى‌کارى‌ها از آثار دورهٔ فتحعلى‌شاه قاجار است و پس از زلزله ۱۲۴۰ هجرى قمرى مرمت و تکميل شده‌اند.


بازار وکيل جنب مسجد قرار دارد و به صورت صليبى شامل يک رشته بازار شمالى - جنوبى و يک راسته شرقى - غربى است. در محل تقاطع بازارها چهارسوق بزرگ و زيبايى قرار دارد که گبند بزرگ و مرتفعى آن را در زمرهٔ شاهکارهاى معمارى قرار مى‌دهد. اين بازار شامل سراهاى بزرگ و متعددى است.


حمام وکيل در غرب مسجد وکيل قرار دارد و سردر آن مزين به کاشى‌کارى دورهٔ قاجار است. آب‌انبار پشت حمام واقع شده و داراى منبعى بزرگ و عميق است. روى آب‌انبار بادگير مرتفعى است که کار تهويه را انجام مى‌دهد.


حمام ‌وكيل شيراز
حمام ‌وكيل شيراز