آفتاب

فروش انواع Infineon(Eupec)

فروش انواع Infineon(Eupec)
فروش انواع Infineon(Eupec)
2ED300C17-S ROHS 2ED300C17-ST ROHS 2PS0200R12KS4-2G 2PS0200R17DLC-2G 2PS0300R12DLC-2G 2PS0300R12DLC-3G 2PS0300R12KS4-2G 2PS0300R12KS4-3G 2PS0300R17DLC-2G 2PS0300R17DLC-3G 2PS0400R06KE3-2G 2PS0400R12DLC-2G 2PS0400R12DLC-4G 2PS0400R12KE3-2G 2PS0400R12KS4-2G 2PS0400R12KS4-4G 2PS0400R17DLC-2G 2PS0400R17DLC-4G 2PS0400R17KE3-2G 2PS0450R12DLC-3G 2PS0450R12KS4-3G 2PS0450R12KT3-3G 2PS0450R17DLC-3G 2PS0600R06KE3-3G 2PS0600R12DLC-2G 2PS0600R12DLC-3G 2PS0600R12DLC-3W-ENG 2PS0600R12DLC-4G 2PS0600R12DLC-4W01-HGW-G 2PS0600R12KE3-2G 2PS0600R12KE3-3G 2PS0600R12KS4-2G 2PS0600R12KS4-3G 2PS0600R12KS4-4G 2PS0600R12KT3-3G 2PS0600R12KT3-4G 2PS0600R17DLC-3G 2PS0600R17DLC-4G 2PS0600R17KE3-2G 2PS0600R17KE3-3G 2PS0800R06KE3-2G 2PS0800R06KE3-4G 2PS0800R12DLC-4G 2PS0800R12DLC-4G01 2PS0800R12DLC-4W01 2PS0800R12KE3-2G 2PS0800R12KE3-2G06 2PS0800R12KE3-2W 2PS0800R12KE3-4G 2PS0800R17DLC-4G 2PS0800R17KE3-4G 2PS0900R06KE3-3G 2PS0900R12DLC-3G 2PS0900R12DLC-3W-ENG 2PS0900R12KE3-3G 2PS0900R12KS4-3G 2PS0900R12KT3-3G 2PS0900R17KE3-3G 2PS1200R06KE3-3G 2PS1200R06KE3-4G 2PS1200R12DLC-4G 2PS1200R12KE3-3G 2PS1200R12KE3-3G02 2PS1200R12KE3-3W 2PS1200R12KE3-4G 2PS1200R12KS4-4G 2PS1200R12KS4-4G-HGW-Hou 2PS1200R12KS4-4G-V 2PS1200R12KT3-3G 2PS1200R12KT3-4G 2PS1200R17KE3-4G 2PS1200R17KS4-4G-V 2PS1600R06KE3-4G 2PS1600R12KE3-4G 2PS1600R12KT3-4G 4PS0100R12KS4-3G 6PS0100R12DLC-3G 6PS0100R12KS4-3G 6PS0100R17DLC-3G 6PS0150R12DLC-3G 6PS0150R12KS4-3G 6PS0200R06KE3-3G 6PS0200R12DLC-3G 6PS0200R12KE3-3G 6PS0200R12KS4-3G 6PS0200R12KS4-3W 6PS0200R17DLC-3G 6PS0300R06KE3-3G 6PS0300R12DLC-3G 6PS0300R12DLC-3G-D1 6PS0300R12KE3-3G 6PS0300R12KE3-3G02 6PS0300R12KS4-3G 6PS0300R12KS4-3W 6PS0300R12KS4-3WAC 6PS0300R17KE03-3W 6PS0300R17KE3-3G 6PS0400R06KE3-3G 6PS0400R12KE3-3G 6PS0400R12KE3-3G03 6PS0400R12KE3-3G04 6PS0400R12KE3-3G05 6PS0400R12KE3-3G06-C3V 6PS0400R12KE3-3G06-V 6PS0400R12KT3-3G B6I 500/800-220G-PSCOVB1 B6I 500/800-220G-PSCOVZ- BSM100GAL120DLCK BSM100GAL120DN2 C BSM100GAR120DN2 C BSM100GB120DLC BSM100GB120DLCK BSM100GB120DN2 BSM100GB170DL C-SERIE BSM100GB170DLC BSM100GB170DN2 C BSM100GB60DLC BSM100GD120DLC BSM100GD120DN2 BSM100GD60DLC BSM100GP60 BSM10GD120DN2 BSM10GD120DN2E3224 BSM10GP120 BSM10GP120_B9 BSM10GP60 BSM150GAL120DLC,C-SERIE BSM150GAL120DN2 C BSM150GAR120DN2,C-SERIE BSM150GB120DLC BSM150GB120DN2 BSM150GB120DN2_E3166c-Se BSM150GB170DL,c-Serie BSM150GB170DLC BSM150GB170DN2 BSM150GB170DN2_E3166c-Se BSM150GB60DLC BSM150GD60DLC BSM15GD120DLCE3224 BSM15GD120DN2 BSM15GD120DN2E3224 BSM15GP120 BSM15GP120_B2 BSM15GP60 BSM200GA120DLC C BSM200GA120DLCS BSM200GA120DN2 BSM200GA120DN2S BSM200GA170DL C-SERIE BSM200GA170DLC,C-SERIE BSM200GA170DLS C-SERIE BSM200GA170DN2,C-SERIE BSM200GA170DN2S C BSM200GAL120DLC,C-SERIE BSM200GAL120DN2 C BSM200GAL120DN2_S4ENG C BSM200GAR120DN2 C BSM200GAR120DN2_S4ENG C BSM200GB120DLC BSM200GB120DN2 BSM200GB120DN2_S4ENG C BSM200GB170DL,c-Serie BSM200GB170DLC BSM200GB60DLC BSM200GD60DLC BSM20GD60DLC BSM20GD60DLCE3224 BSM20GP60 BSM25GB120DN2 BSM25GD120DLCE3224 BSM25GD120DN2 BSM25GD120DN2E3224 BSM25GP120 BSM25GP120_B2 BSM300GA120DLC BSM300GA120DLCS,C-SERIE BSM300GA120DN2 BSM300GA120DN2S BSM300GA170DL C BSM300GA170DLC BSM300GA170DLS BSM300GA170DN2 BSM300GA170DN2_E3166c-Se BSM300GA170DN2S,C-SERIE BSM300GAL120DLC BSM300GAR120DLC C-SERIE BSM300GB120DLC BSM300GB60DLC BSM30GD60DLC BSM30GD60DLCE3224 BSM30GP60 BSM30GP60_B2 BSM35GB120DN2 BSM35GD120DLCE3224 BSM35GD120DN2 BSM35GD120DN2E3224 BSM35GP120 BSM35GP120G BSM400GA120DLC BSM400GA120DLCS,C-SERIE BSM400GA120DN2 BSM400GA120DN2S BSM400GA170DL C BSM400GA170DLC BSM400GA170DLS BSM50GAL120DN2 BSM50GB120DLC BSM50GB120DN2 BSM50GB170DN2 BSM50GB60DLC BSM50GD120DLC BSM50GD120DN2 BSM50GD120DN2E3226 BSM50GD120DN2G BSM50GD170DL BSM50GD60DLC BSM50GD60DLCE3226 BSM50GP120 BSM50GP60 BSM50GP60_B2 BSM50GP60G BSM50GX120DN2 BSM600GA120DLC,C-SERIE BSM600GA120DLCS,C-SERIE BSM75GAL120DN2 BSM75GAR120DN2 BSM75GB120DLC BSM75GB120DN2 BSM75GB120DN2_E3223c-Se BSM75GB170DN2 BSM75GB60DLC BSM75GD120DLC BSM75GD120DN2 BSM75GD60DLC BSM75GP60 BYM200B170DN2,C-SERIE BYM300A120DN2 BYM300A170DN2,C-SERIE BYM300B170DN2,C-SERIE BYM600A170DN2 CLIPCLAMP EASY2 DD1200S33K2C DD1200S33KL2C_B5 DD200S33K2C DD200S65K1 DD400S17K4C DD400S17K6C_B2 DD400S33K2C DD400S33KL2C DD400S65K1 DD600S16K4 DD600S17K3_B2 DD600S65K1 DD800S17K3_B2 DD800S17K6C_B2 DD800S33K2C DD900S17K6C_B2 DDB2U30N08VR DDB6U100N16R DDB6U100N16RR DDB6U104N16RR DDB6U104N18RR DDB6U134N16RR DDB6U144N16R DDB6U145N16L DDB6U205N16L DDB6U25N16VR DDB6U30N08VR DDB6U40N16XR DDB6U50N08XR DDB6U75N16YR DDB6U84N16RR DDB6U85N16L DF200R12KE3,C-SERIE DF300R12KE3 DF400R12KE3,C-SERIE DZ2400S17K6C_B2 DZ3600S17K3_B2 DZ800S17K3 C F4-100R06KL4 F4-100R12KS4 F4-150R06KL4 F4-150R12KS4 F4-200R06KL4 F4-25R12NS4 F4-25R12YT3_B5 F4-30R06W1E3 F4-35R12NS4 F4-400R12KS4_B2 F4-50R06W1E3 F4-50R12KS4 F4-50R12MS4 F4-75R06W1E3 F4-75R12KS4 F4-75R12MS4 FB10R06KL4 FB10R06KL4G FB10R06KL4G_B1 FB10R06VE3ENG FB10R06W1E3 FB15R06KL4 FB15R06KL4_B1 FB15R06VE3ENG FB15R06W1E3 FB20R06KL4 FB20R06KL4_B1 FB20R06W1E3 FB20R06XE3 FB20R06YE3_B1ENG FB30R06W1E3 FB6R06VE3ENG FD1200R17KE3-K FD1200R17KE3-K_B2 FD1600/1200R17KF6C_B2 FD200R12KE3 FD200R65KF1-K FD300R12KE3 FD300R12KS4_B5 FD400R12KE3 C FD400R12KE3_B5 FD400R16KF4 FD400R33KF2C FD400R33KF2C-K FD400R65KF1-K FD401R17KF6C_B2 FD600R12KF4 FD600R16KF4 FD600R17KE3_B2 FD600R17KF6C_B2 FD800R17KE3_B2 FD800R17KF6C_B2 FD800R33KF2C FD800R33KF2C-K FD800R33KL2C-K_B5 FF1000R17IE4 FF100R12KS4 FF100R12YT3 FF1200R12KE3 FF1200R17KE3 FF1200R17KE3_B2 FF150R12KE3_B8 FF150R12KE3G FF150R12KE3G_B2,c-Serie FF150R12KS4 FF150R12KS4_B2,c-Serie FF150R12KT3G FF150R12ME3G FF150R12MS4G FF150R12YT3 FF150R17ME3G FF200R06KE3 FF200R06YE3ENG FF200R12KE3 FF200R12KE3_B2,c-Serie FF200R12KS4 FF200R12KT3 FF200R17KE3 FF200R17KE3_S4 C FF200R33KF2C FF225R12ME3 FF225R12MS4 FF225R17ME3 FF300R06KE3 FF300R06KE3_B2 C FF300R12KE3 FF300R12KE3_B2 FF300R12KS4 FF300R12KT3

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۲۱-۳۶۶۱۹۰۵۹

صنعت و بازرگانی ریحانی

17 ، 763 ، لاله زار جنوبی –پایین تر از کوچه ترابی گودرزی - پاساژ جهان الکتریک پلاک9

[email protected]