مــرکــز خــریــد و فــروش سیــمـکــارت 0912

مــرکــز خــریــد و فــروش سیــمـکــارت 0912
مــرکــز خــریــد و فــروش سیــمـکــارت 0912
** مـــوبــایـــل هـــمــراه ســـبـــز

** بــزرگــتــریــن مــرکــز خــریــد و فــروش خــطــوط 0912

** دارای جــواز کـســب از اتـحــادیـه مـخـابــرات

** نـــقـــد و اقـــســـاط

** بــا شــرایــط ویـــژه

** شـمـا بـا یـک سـوم قـیـمـت مـیـتـوانـیـد صـاحـب خـطـوط زیــبـا و رنــد شـویـد.

** بــدون کــارمــزد

** مــشــاهــده لـیــسـت خـطــوط از طــریـق کـانــال تـلـگـرام
Mobile_hamrahsabz@

** هـمچـنـیـن بـه دارنـدگـان سیـمـکـارت هـای رنـد تـا 90 درصـد ارزش سـیـمکـارت وام فــــــــــــــــــوری تعـلـق مـیـگیـرد.

** ارسـال رایـگـان بـه تـمـامی نـقـاط کـشـور

آدرس : تـهـران فـلـکــه 2 صـادقـیــه بــرج گـلـدیـس طـبـقــه 4 واحــد 410


*** بــرای اطــلاعــات بـیــشـتـر بـا مـا تـمــاس بـگـیـریــد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ ۲۴ : ۳۵ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.