ليتيوم برومايد ، اسید هیدروبرومیک، اکتیل الكل

تامين مواد شيميايي چيلر جذبي

ليتيوم برومايد با بهترين آناليز
اصل هانچانگ كره
پايه موليبدات و پايه كرومات و نیترات
ليتيوم هيدروكسايد LIOH
الكل اكتيل Octyl alcohol
اسيد هيدروبروميك

با گواهي مبدا ، برگ سبز و كليه مدارك لازم جهت تاييد اصالت محصول + بازديد در انبار ما..

آب مقطر ، اسيد دي اسكلر ، مواد باز

اانجام آزمایش لیتیوم برماید

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۲۲ : ۱۴ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.